Универсално банкерство


В българската стопанска практика се утвърждава модел на банкова система, ориентиран към принципите на универсалното търговско банкерство. В банковото законодателство (Законът за банките и кредитното дело, основните наредби на БНБ, вътрешните нормативни актове на консолидираните търговски банки) залегнаха постановки и нормативи, характерни за банковите системи на Германия, Австрия, Швейцария и др. страни с универсални банкови системи.
Банковата реформа у нас се базира върху необходимостта от бързото и ефективно пренасяне бързи кредити онлайн от http://credits.olx.bg/ на мениджърските стратегии и подходи в банковата дейност и „Въоръжаването“ на банките с действен инструментариум за стопанско и управленческо въздействие. Целта на универсалната банкова система е:
— консолидация на банковия капитал
—създаване на подходящи условия за широк пласмент на банковите услуги и продукти с помощта на маркетингови проучвания и анализи
—”излизане” на българските търговски банки на международния паричен и капиталов пазар и улесняване процеса на чуждестранното инвестиране и приватизацията в страната
- създаване на адаптивна система за бързо кредитно подпомагане, познато още като “krediti online” на стабилизационната и структурната реформа в страната, осъществявано в условията на инфлационно напрежение и неразвит пазар

Мерките по консолидацията на банковата ни система и първите резултати от дейността на новосформираните банкови единици са обект на внимание от страна на редица институции – На- родното събрание, Централната банка,*създадената през 1992 г. Банкова консолидационна компания, водещите международни валутно-финансови и банкови организации (Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.).
Развитието на банковото дело е създало принципни унифицирани системи за оценка на банките.
CAMEL
Една от най-известните системи за анализ и оценка на банковата дейност е системата CAMEL. Това наименование се формира от първите букви на нейните пет съставки:
CAPITAL ADEQUECY (капиталова адекватност)ASSET QUALITY MANAGEMENT EARNINGS LIQUIDITY (качество на активите)(мениджмънт)(ефективност)(ликвидност)

  • капитала на банката (основен и допълнителен) и общата стойност на активите
  • капитала (основен и допълнителен) и стойността на рисковите активи (претеглени според степента на риска)
  • общата сума на капитала и предоставените заеми основния капитал и
  • общата стойност на активите, основния капитал и претегленитe рискови активи основния капитал и общата сума на пасива

В нашето банково законодателство се фиксират:
Отношението на общата капиталова адекватност (като %), получено от съпоставката между собствения капитал на банката и общия рисков компонент. То не може да бъде по-малко от 8%;
Отношението на адекватност на първичния капитал. установено като процентно съотношение между първичния капитал на банката (внесения капитал, фонд „Резервен“ и други резерви с общо предназначение, образувани от печалбата сред облагането й с данък върху печалбата) и общия й рисков компонент. Това съотношение не може да бъде по-малко от 4%.

Финансов план 401 (К)

Планът 401 (к) получи своето наименование от раздел 401 (к) на разпоредбите на данъчния закон. Този план е широко известен като план за редукцията на доходите за сметка на данъчните намаления. Планът 401 (к) е подобен на други пенсионни планове с това, че от него могат да се възползват единствено работниците на фирмите, които са приели този план. Той е по-малко известен от плана IRAuau Keogh, независимо, че потенциално изглежда по-добър от плана IRA. Планът 401 (к) остава малко известен поради това, че в продължение на много време голяма част от фирмите не го приемаха. Той стана по-популярен през втората половина на 80-те години, когато го приеха най-големите американски фирми.
Разликата между плана 401 (к) и останалите пенсионни планове се изразява в това, че работникът автоматично предназначава част от своите доходи по сметката на 401 (к), като по този начин намалява своите доходи и намалява данъците си. Данъците върху дохода от инвестираните средства от сметка 401 (к) са отложени. През 1989 година Конгресът ограничи максималната годишна вноска в размер до 7.627 лева в сравнение с максималната годишна вноска 2.000 лева, извършвана по сметката на IRA. Тази вноска ще бъде увеличена през следващите години в зависимост от равнището на инфлацията. Друга потенциална полза може да бъде и евентуалната вноска на работодателя.
Планът 401 (к) се различава значително в зависимост от работодателя и поради това няма съответните разгласявания и реклами. Например, една фирма може да предложи план, който да позволи да се инвестира единствено в акции на фирмата. Друго предприятие може да предложи план, позволяващ да се инвестира само в инвестиционни фондове. Съществуват фирми, които в рамките на план 401 (к) дават на работниците свободен избор за техните инвестиционни решения.Планът 401 (к) намалява текущите доходи. Намаляването на процентната норма (лихвения процент), потенциалните вноски на работодателя и отлагането на самите данъци – правят план 401 (к) много привлекателен, ако инвеститорът може да си позволи да си намали текущите доходи.
Таблица 6 сравнява пенсионните сметки според следните критерии: възможност за участие в пенсионния план; максимална годишна вноска; макси-мално годишно отписване на вноската от текущите доходи; срокът за създаване на сметката; период на вноската и инвестиционни възможности.
Най-добрата пенсионна сметка е сметката на Keogh за работещите в собственото предприятие. В това предприятие, което е приело този вид сметка могат да се отделят 30.000 лева от собствените доходи и да се намали данъчното облагане, а отделената сума да се инвестира другаде.
Сметка 401 (к) позволява да се отделят от доходите годишно 7.627 лева, но това се отнася единствено до работниците, работещи във фирми, които са приели този план. Инвестиционните възможности се различават в зависимост от плана на собственика на предприятието. Планът 401 (к), който предоставя на работниците свобода за инвестиционните решения, е най-добрият план.
Сметка IRA е най-много призната, но е по-малко интересна от гледна точка на размера на вноската и възможностите да се отделят по-големи суми от получените доходи. Но този вид сметка е достъпна за всички работещи и както посочва Таблица 5, инвестираният капитал може да се увеличи и нарастне до сериозна сума.